Jump to Navigation

O projektu RIPO

Projekt RIPO (Rozšíření informační podpory) je vyústěním dlouhodobě identifikovaných potřeb Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) na úrovni jednotlivých částí ZČU a na úrovni univerzity jako celku.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 s názvem Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.  Další informace lze získat přímo na stránkách poskytovatele OP VaVpI. Projekt charakterizují následující údaje:

Registrační číslo projektu   CZ.1.05/4.1.00/04.0157
Datum zahájení realizace projektu 1.7.2011
Datum ukončení realizace projektu 31.12.2014
Celkové výdaje projektu 219 463 179 Kč
Celková dotace projektu 189 423 649 Kč
           z toho 85% Evropský fond pro regionální rozvoj 161 010 102 Kč
           z toho 15% Staátní rozpočet ČR  28 413 547 Kč

Z provedených analýz od roku 2005, ze strategických dokumentů ZČU a z vývoje v posledních 15 letech na ŽČU jednoznačně vyplývá, že pro synergický rozvoj všech tří rolí univerzity (vzdělávání, VaV, třetí role) je pro ZČU nezbytné v oblasti vzdělávání studentů pro budoucí uplatnění ve VaV zajistit informační podporu pro vzdělávání ve VaV v dostatečné kvantitě a kvalitě. Pro zajištění této klíčové oblasti byly do projektu RIPO integrovány tři hlavní aktivity:

Aktivita Knihovna

Aktivita je zaměřena na rozšíření objektu knihovny za účelem:

 • zajištění širší nabídky knihovnických služeb
 • rozšíření knihovnických technologií zachycujících nové trendy rozvoje
 • rozšíření prostor univerzitní knihovny vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů z řad studentů magisterského a doktorského studia
 • posílení infrastruktury univerzitní knihovny zajišťující efektivní provoz objektu
 • podpory individuální i týmové práce studentů a VAV týmů v univerzitní knihovně
 • nezbytné rozšíření nabídky (obsah, objem, forma) informačních zdrojů pro studenty a VaV týmy.

                                

 

Aktivita IT Podpora

Aktivita je zaměřena na zajištění dostatečné kapacity, kvality a bezpečnosti IT technologií pro rozvoj univerzity za účelem:

 • rozvoje vzdělávání pro VaV
 • realizace klíčových rozvojových projektů ZČU
 • pokračování činnosti ZČU jako celku vzhledem k identifikované kritické nedostatečnosti vylučující další rozvoj ZČU nejen v oblasti vzdělávání, VaV a třetí role.

Aktivita Archiv

Aktivita je zaměřena na řešení věcné a legislativní nouze v rámci univerzitní spisovny a řešení potřeby vybudování univerzitního archivu diplomových a disertačních prací. Tyto tři aktivity tak zabezpečí plnou funkčnost informačního trianglu na ZČU, a to:

 • uchování informačních zdrojů
 • distribuci informačních zdrojů
 • bezpečnost informačních zdrojů

 Main menu 2

by Dr. Radut.